İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı

İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında fiziki, biyolojik ve çevreden kaynaklanan ve insan sağlığını etkileyen etkenlerin, fiziksel, kimyasal, biyokimyasal, bakteriyolojik, virolojik, hematolojik, serolojik, parazitolojik, toksikolojik ve patolojik yönden inceleme ve analizlerini yaparak alınması gerekli tedbirler açısından koruyucu sağlık hizmetlerini yönlendirici verileri ortaya koyan, salgınların önlenmesi ve izlenmesi için gerekli analizleri yapan, eğitim veren ve teknik danışmanlık yapan birimdir.

Öncelikli olarak sorumluluk alanında olan sularda olmak üzere, gıda maddeleri, biyolojik ürünler ve insan sağlığını ilgilendiren eşya ve levazım ürünlerinin kontrolünü yapan, uluslararası kabul gören raporları sağlayan, kontrol ve doğrulama laboratuvarlarını oluşturmuştur.

Laboratuvarımız; sürdürdüğü rutin ve referans analizlerin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygunluğunun belgelendirilmesi amacıyla; Ekim 2007’den bu yana Klinik Dışı Analizler Laboratuvarlarımızda TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının yeterliliği için Genel Şartlar Standardının gerekliliklerini yerine getirmektedir. Klinik dışı analizler laboratuvarımızın bir parçası olan kimyasal analiz laboratuvarımızda 640 parametre çalışılmaktadır. Bu parametrelerin 205 tanesi TS EN ISO/IEC 17025 standartı ile TÜRKAK’tan akreditedir. Akredite parametrelerimizin 176’sı Su, 15’i Ambalaj ve 14’ü Gıda kimyası birimimizde çalışılmaktadır. Klinik dışı mikrobiyoloji laboratuvarımız TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında Gıda Mikrobiyolojisinde 8 ve Su Mikrobiyolojisinde 17 olmak üzere toplam 25 parametrede akreditedir.

Klinik laboratuvarlarımız aile hekimleri tarafından talep edilen ve örnekleri taşımalı sistemle laboratuvarımıza ulaştırılan numunelerde biyokimya-hormon-hematoloji-mikrobiyoloji testlerini ve evlilik öncesi testleri çalışıp raporlamaktadır. Merkez binamızda yer alan viroloji laboratuvarımız bünyesinde yer alan Hücre Kültürü ve Enterovirüs İzolasyon ve İdentifikasyon Laboratuvarı ile Kızamık-Kızamıkçık Laboratuvarımız Dünya Sağlık Örgütünden akreditedir. İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan HIV Doğrulama Merkezi’dir. İnfluenza Laboratuvarımız T.C. Sağlık Bakanlığının yürüttüğü sentinel ve nonsentinel influenza sürveyansı kapsamında hizmet vermektedir. Klinik laboratuvarlarımız bakteriyoloji, seroloji, tıbbi parazitoloji, patoloji laboratuvarlarında da hizmet vermektedir.

İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı olarak;

  • Ruhsatlandırma, Denetim ve Kontrol izlemeye yönelik olarak insani tüketim amaçlı suların, yüzme sularının, kaplıca sularının, peloidlerin ve deniz suyunun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerini,
  • Atık suların ve yüzey sularının, mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerini,
  • İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili analizleri,
  • Gıda maddelerinde halk sağlığı açısından gerekli analizleri yapmak,
  • Klinik laboratuvar hizmeti vermek, beşeri (her türlü kan, idrar ve bunun gibi biyolojik) numunelerin mikrobiyolojik virolojik, toksikolojik ve biyokimyasal testleri ve analizlerini yapmaktayız.
  • Aile hekimliği hizmetleri kapsamında gerekli tanı ve teşhise yardımcı test ve analiz hizmetlerini sunmaktayız.

Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamalarının ve diğer gelişmelerin saha hizmetlerini yürüten personele ve halka aktarılması amacıyla eğitim planları ve materyalleri hazırlamak, eğitim çalışmaları yapmakla görevli olan laboratuvarımız, halk sağlığı laboratuvarı hizmetleri kapsamında ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek araştırma geliştirme faaliyetlerinde de bulunmaktadır.